[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
sisvu:description Konstrukcijske i tehnološke podloge pri planiranju procesa. Definiranje koncepta i razrada procesa izrade ? redoslijed poslova. Tehnološka dokumentacija, konvencionalna i za NC strojeve. Izbor ulaznog materijala, tehnoekonomska analiza ? obrada primjera. Razrada tehnološkog procesa izrade na konkretnom primjeru. Izbor alata i pribora, korištenje podloga. Pravila za izradu skice na operacijskom llistu. Samostalna izrada plana procesa prema zadatku. NC programiranje ručno i osnove programiranja uz pomoć računala. Korištenje programa Emcodraft i Catia. Demonstracija izrade NC programa uz pomoć računala. Simulacija obrade prema programu. Demonstracija obrade na NC tokarilici i NC glodalici u CIM laboratoriju. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s tehnološkom dokumentacijom i stupnjevima razrade procesa. Svladavanje tehnika i metoda izrade plana procesa i prilagodbe procesa utjecajnim elementima. Upoznavanje s osnovama programiranja NC strojeva i korištenjem računala kod programiranja. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Auditorne vježbe 45%, vježbe u CIM laboratoriju 20%, samostalna izrada projekta uz konzultacije 35% od predviđenog fonda sati nastave. Provjera znanja studenta tijekom konzultacija i ocjenom izrađenog projekta. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 3 ECTS. Udio u bodovnoj vrijednosti kolegija: Prisustvovanje nastavi 30%, rad u laboratoriju 25%, samostalna izrada projekta 45%. Način polaganja ispita Predmet se ocjenjuje uspješnošću izrade projekta prema zadatku. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Provođenjem interne ankete studenti imaju mogućnost dati primjedbe i prijedloge u svezi sadržaja kolegija, te načina i razumljivosti izlaganja nastavnika. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Tehnološki procesi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32641>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/32641>
rdf:type univ-ont:CourseInstance