[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33359/2008/100925>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33359/2008/100926>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33359/2008/100927>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33359/2008/100925>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33359/2008/100926>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33359/2008/100927>
sisvu:description Osnovni pojmovi: Pojam statistike. Podjela statistike. Obilježje. Vrste podataka. Izvori podataka (primarni i sekundarni);Prikupljanje podataka (anketno istraživanje) Anketno istraživanje. Koraci provođenja anketnog istraživanja. Definiranje upitnika. Načini provođenja. Pilot istraživanje. Deskriptivna statistika: Uređivanje i prikazivanje podataka. Nizovi kvalitativnih podataka. Numerički nizovi podataka. Frekvencije, relativne frekvencije, kumulativne frekvencije. Tabeliranje. Sredine (aritmetička sredina, medijan, mod). Mjere disperzije (varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijacije, raspon podataka, interkvartili). Mjere pozicije (percentil, kvartil). Rang. Prikaz dvodimenzionalnih podataka. Vremenski nizovi: Formiranje vremenskih nizova. Vrste vremenskih nizova. Prikaz vremenskih nizova. Individualni (verižni indeksi, indeksi na stalnoj bazi) i skupni indeksi (indeksi cijena, indeksi količina). Srednje vrijednosti vremenskih nizova. Trend. Modeliranje vremenskih nizova. Izglađivanje. Prognoziranje. Vjerojatnost: Događaj. Vjerojatnost. Razdioba (binomna, Poissonova, normalna, Studentova, ?2). Uzorak: Populacija. Uzorak. Okvir za izbor uzorka. Slučajni uzorak. Jednostavni i stratificirani uzorak. Dizajn eksperimenta. Procjena parametara: Statistika, procjenitelj, nepristrani procjenitelj. Procjena srednje vrijednosti i varijance. Interval pouzdanosti. Standardna pogreška. Procjena ostalih parametara (percentili, medijan, mod). Testiranje statističke hipoteze: Statistička hipoteza. Statistički test. Kritično područje, razina značajnosti, p-vrijednost. Testovi o srednjoj vrijednosti i varijanci, usporedba srednje vrijednosti dvije populacije. Testovi o proporcijama. ?2-test. Linearna regresija i korelacija: Zavisnost varijabli. Linearna zavisnost dvije varijable. Kovarijanca i korelacija. Koeficijent korelacije (Pearson, Spearman). Linearni model s jednom nezavisnom varijablom. Višestruka linearna regresija. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33359>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/1>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/232/2>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33359>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12518/4>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12524/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance