[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2006 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33866/2006/126294>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33866/2006/126295>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33866/2006/126294>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/33866/2006/126295>
sisvu:description Naziv, pojam, predmet i metode ekonomike šumarstva. Karakteristike ekonomike šumarstva i mjesto u znanosti. Šuma kao društveno-ekonomska kategorija. Funkcije šume. Specifičnosti proizvodnje u šumarstvu. Biološko-tehničke karakteristike i ekonomske posebnosti. Mjesto i značaj šumarstva u Hrvatskoj. Prirodne karakteristike Hrvatske. Šume u Hrvatskoj. Karakteristike šumskog fonda u odnosu na vlasništvo. Odnos šumarstva i prerade drva. Trgovina šumskih proizvoda. Udio šumarstva u bruto domaćem proizvodu. Osnove ekonomike prirodnih resursa, osnove ekonomike onečišćenja okoliša, bitne značajke šumarstva (ekonomske i tržišne odrednice). Prirodni resursi, značenje šumskih resursa i potrošači. Osnovne tržišne zakonitosti i njihov utjecaj na formiranje cijena šumskih resursa. Zakon ponude i potražnje. Proizvodnja u šumarstvu. Trajanje, djelatnosti i višenamjenski karakter proizvodnje u šumarstvu. Specifičnosti procesa planiranja u šumarstvu. Zemlja kao resurs, renta, šumska renta i šumska taksa. Kamatni račun. Značenje šume kao kapitala. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33866>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/68/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/33866>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/11877/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance