[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35499/2008/192142>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35499/2008/192142>
sisvu:description Epidemiologija malignih bolesti Biologija raka (značaj pojedinih gena i kromosomskih promjena u nastanku raka, širenje raka, uloga imunološkog sustava) Klinički aspekti malignih bolesti dostupni kod anamneze i fizikalnog statusa bolesnika, uključujući procjenu općeg stanja i psiho-fizički profil onkoloških bolesnika Osnovna dijagnostička shema u onkologiji te njena modifikacija ovisno o sjelu tumora (algoritam pretraga i postupaka uključujući fizikalni pregled, molekularnu i laboratorijsku dijagnostiku, patohistološku dijagnostiku, citologiju, metode lokalizacije tumora) Radiološki dijagnostički postupak (primjena konvencionalne rentgenske dijagnostike, kompjuterizirane tomografije, magnetne rezonancije, ultrazvučne dijagnostike, pozitronske emisijske tomografije s obzirom na sjela pojedinih tumor te mogućnosti i nedostatke pojedinih metoda u otkrivanju, stupnjevanju te kasnijem praćenju onkoloških bolesnika) Primarni nuklearnomedicinski dijagnostički postupak Osnovni terapijski postupci kod malignih bolesti (kirurgija, radioterapija, sistemska terapija koja uključuje primjenu hormonske terapije, kemoterapije i imunoterapije) Radioterapija i sitemska terapija (postupci pripreme bolesnika, primjena CT simulatora i konvencionalnog simulatora, provođenje 3D konformalne radioterapije, kemoterapija, imuino terapija i hormonska terapija) Ostali terapijski postupci kod malignih bolesti (intervencijska radiologija, laserska terapija, fotodinamička terapija, gensko liječenje tumora, hipertermija) Dijagnostika i liječenje tumora glave i vrata i tumora središnjeg živčanog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora dišnog sustava i sredoprsja (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje tumora probavnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja) Dijagnostika i liječenje (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35499>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/1003/75>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35499>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17249/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance