[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35591/2007/146952>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35591/2007/146952>
sisvu:description Težine i težišta. Uzgon i težište uzgona. Statička ravnoteža plovnog objekta. Uvjeti plovnosti. Proračun metacentarskog radijusa i metacentarske visine. Metode proračuna uzgona. Proračun značajki površina vodnih linija. Dijagramski list. Bezdimenzijski dijagramski list. Dijagrami trima. Statički stabilitet (poprečni, uzdužni): početni, za veće nagibe, specijalni slučajevi stabiliteta. Poluga i moment statičkog stabiliteta. Jedinični zagažaj i jedinični moment trima. Utjecaj slobodnih površina na stabilitet. Utjecaj forme na metacentarsku krivulju. Nepotopivost, granica urona, prodor vode, pregrađivanje, metacentarska krivulja, simetrična i nesimetrična naplava. Dinamički stabilitet (energija i putevi). Dokovanje-izdokovanje, nasukavanje-odsukavanje, porinuće. Međunarodni propisi i propisi klasifikacijskih društava vezani za hidrostatiku (Nadvođe; Pregrađvanje; Stabilitet). Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Stvaranje podloga za samostalno i fizikalno utemeljeno razumijevanje pojmova plovnosti, stabiliteta (statičkog i dinamičkog), nepotopivosti, dokovanja, porinuća te osnovnih proračuni s tim u vezi. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Oralna prenošenje znanja uz primjenu relevantnih pomagala. Neformalna provjera razumijevanja gradiva tijekom predavanja i vježbi. Praćenje izrade programskog zadatka. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS bodova. Konstrukcijske 100%. Izrada programskog zadatka iz hidrostatike koji obuhvaća elemente plovnosti i stabiliteta te provjera na elektroničkom računalu. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit. Ocjena iz vježbi na temelju izrađenog programskog zadatka. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Kontinuirano praćenje izrade programa tijekom odvijanja vježbi. Preduvjeti za upis predmeta Odslušani predmet Brodske forme. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35591>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35591>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12918/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance