[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35593/2007/146954>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35593/2007/146954>
sisvu:description Otpor broda. Strujanje vode oko brodskog trupa. Komponente otpora broda. Otpor u plitkoj vodi. Metode određivanja otpora broda. Ispitivanja brodskih modela. Tradicionalne i standardne serije. Regresijske metode. Utjecaj oblika trupa na otpor. Propulzija broda. Brodski propulzori. Brodski vijak. Geometrija brodskog vijka. Teorije djelovanja propulzora. Međudjelovanje vijka i trupa broda. Komponente propulzije. Ispitivanje modela brodskih vijaka. Kavitacija vijka. Usklađivanje vijka s pogonskim strojem. Projektiranje vijka. Izrada brodskih vijaka. Specijalne izvedbe brodskih vijaka: vijak u sapnici, vijak upravljivog uspona, kontrarotirajući vijci. Druge vrste propulzora: cikloidni propulzor, vodomlazni propulzori, poprečni i azimutni propulzori, gondolski propulzori. Pokusne plovidbe. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s otporom i propulzijom plovnih objekata. Upoznavanje s ispitivanjima modela brodova i vijaka vezanim za otpor i propulziju. Razumijevanje interakcije brod-pogonski stroj-propulzor. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi (auditornih i laboratorijskih). Auditorne vježbe se odnose na analitičke proračune iz sadržaja predmeta. Laboratorijske vježbe održavaju se u Brodarskom institutu u Zagrebu. Provjera znanja putem konačnog ispita. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. U okviru ovih bodova student ima 45 sati predavanja kao i 30 sati vježbi koje se održavaju kao auditorne i laboratorijske čime se studentu omogućava aktivno sudjelovanje u rješavanju konkretnih problema iz sadržaja predmeta. Studenti su dužni izraditi izvješće s laboratorijskih vježbi. Način polaganja ispita Pismeni i usmeni ispit uz prethodno prihvaćeno izvješće s laboratorijskih vježbi. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Evaluacija predmeta od strane studenata, te od strane nadležnih institucijskih tijela, sukladno prihvaćenoj praksi praćenja kvalitete i uspješn (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35593>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/20>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35593>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12918/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance