[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35687/2007/146969>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/35687/2007/146969>
sisvu:description Područje energetske elektronike. Poluvodičke i pasivne komponente. Tok energije u električkim mreža-ma. Isklapanje i komutacija. Topologija i funkcija pretvarača. Metode analize pretvaračkih spojeva. Usporedba karakteristika diodnih ispravljačkih spojeva. Diodni ispravljački spojevi. Tiristorski ispra-vljački spojevi. Regulacijske i energetske karakteristike usmjerivača. Tiristorski usmjerivački spojevi. DC pretvarači bez galvanskog odvajanja. DC pretvarači s galvanskim odvajanjem. Autonomni izmjenjivači. Rezonantni izmjenjivači. AC pretvarači. Primjena energetske elektronike u transportu, za kom-penzaciju jalove snage, neprekidna napajanja. Učinski ventili: dioda, SCR, GTO, MOSFET, IGBT. Zašti-ta od naponskih i strujnih preopterećenja elektroničkih pretvarača. Djelovanje pretvarača na mrežu i trošila i ostali problemi elektromagnetske kompatibilnosti. Primjeri primjene: istosmjerni veleprijenosi, statički kompenzatori jalove snage, istosmjerni i izmjenični elektromotorni pogoni. Štednja energije. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Ovladavanje skupom pravila i metoda za rješavanje nelinearnih mreža s poluvodičkim ventilima koji služe mijenjanju parametara električne energije i upravljanju tokom električne energije. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja u sklopu kojih su provjere znanje kontrolnim i domaćim zadaćama. Auditorne vježbe u sklopu kojih studenti sami rješavaju na predavanjima postavljene konkretne probleme. Laboratorijske vježbe s izradom izvještaja. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ECTS-om uz odgovarajuće obrazloženje 7 ECTS. Predavanja - 45 sati; Vježbe - 30 sati. Vrijeme potrebno za učenje i proučavanje literature 45 sati; Vrijeme potrebno za izradu domaćih zadaća i izvješća s laboratorijskih vježbi 30 sati. Način polaganja ispita Kontrolne zadaće, domaće zadaće, pismeni i usmeni dio ispita formiraju konačnu ocjenu. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita statistička izvješ (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35687>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/35687>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12920/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance