[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36027/2008/210028>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36027/2008/210028>
sisvu:description Ciljevi: Sustavno usvajanje gramatičkoga nazivlja s težištem na fleksijskoj morfologiji, vrstama riječi i sintaksi Sadržaj: U sklopu ovoga kolegija daje se sustavan pregled temeljnoga gramatičkoga nazivlja u sklopu njemačke gramatičke tradicije. Težište kolegija je na prikazivanju i tumačenju kategorija i definicija s područja klasifikacije vrsta riječi, fleksijske morfologije i sintakse njemačkoga jezika. Imajući u vidu činjenicu da je riječ o kolegiju koji se nudi u sklopu studija germanistike za studente s hrvatskim materinskim jezikom, tematizira se i hrvatska gramatička terminologija i kontrastivno supostavlja njemačkoj. Studentske obveze: Pismeni i usmeni ispit. Raspored rada: 1. Što je gramatika? Što je jezik/komunikacija 2. Riječ: (tipološke) definicije i značajke 3. Vrste riječi u njemačkom i hrvatskom 4. Glagol: morfološke osobine 5. Glagolski aspekt u njemačkom i hrvatskom 6. Imenica: morfološke osobine 7. Član u njemačkom 8. Što je sintaksa? 9. Dijelovi rečenice u njemačkom i hrvatskom 10. Red riječi u njemačkom i hrvatskom 11. Značenje glagolske valencije za tvorbu rečenice 12. Vrste rečenica 13. Zavisnosložena rečenica u njemačkom i hrvatskom (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36027>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/130/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36027>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17859/1>
rdf:type univ-ont:CourseInstance