[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36241/2008/228945>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36241/2008/228945>
sisvu:description Povijest suvremenosti u okviru Zapada i svijeta bit će propitana sa socijalnog, kulturalnog, kulturološkog, idejnog i geopolitičkog aspekta, te iz perspektive okvirnih pretpostavki filozofije, umjetnosti i literature o modernizmu i postmodernizmu. Povijesni raspon: od prosvjetiteljstva do postmodernih re-evaluacija ideja prosvjetiteljstva s kraja XX stoljeća. Problemska čvorišta: može li se postmodernitet pozitivno definirati?; pitanje (dis) kontinuiteta post-moderniteta spram moderniteta - (ne)premostivost jaza; jesu li koncepti modernosti, moderniteta, modernog, modernizma / postmodernosti, postmoderniteta, postmodernog, postmodernizma identični unutar svojih historijskih ramifikacija, ili se radi o razlicitim i katkad nekompatibilnim segmentima koji omogućuju pojedinačnu i kolektivnu konstrukciju zbilje? Ideje historiciteta i povijesnosti u globalnom kontekstu. Izbor iz tekstova Voltairea, D. Diderota, Sadea, G.W.F. Hegela, I. Kanta, F. Nietzschea, J. Lacana, P. Ricouera, T. Todorova, M. Foucaulta, J.F. Lyotarda, J. Derrida, H. Bhabhe, J. Clifforda, S. Greenblatta, G.C. Spivak, Bell Hooks i drugih sa svrhom razmatranja povijesti kao tekstualne strategije za proizvodnju i razumijevanje zbilje. Rasprava o povijesnoj situiranosti kulture / kultura i kulturalnoj uvjetovanosti povijesnih diskurza; retorički repertoari povijesti; povijest kao oblik pisanja i kao kultur(al)ni žanr; obligatorne povijesti u kolonijalnom i postkolonijalnom kontekstu; presjecišta diskurza gospodara (grand narratives of representation) i lokalno utemeljenih diskurza autentičnosti (locally grounded narratives of authenticity) i dr. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36241>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/11>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36241>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/21942/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance