[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36796/2007/125019>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36796/2007/125020>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36796/2007/125019>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/36796/2007/125020>
sisvu:description 1. Pojam stila i njegovo terminološko određenje. Pojam stilistike i njezino predmetno područje. Književnoteorijska i lingvistička uporišta. 2. Odnos suvremene stilističke znanosti prema vlastitoj tradiciji: od retorike do suvremenih stilističkih "škola" i pravaca (deskriptivna, genetička, kontrastivna, funkcionalna, feministička, praktična, kognitivistička stilistika). 3. Diskursnoteorijski okvir stilistike kao modus prevladavanja tradicionalnog dualiteta između lingvističke i književnoznanstvene orijentacije. Pojam diskursa i diskursnih praksi. Diskurs, tekst, kontekst. 4. Lingvostilistika (stilematika, fonostilistika, morfonostilistika, semantostilistika) i analiza diskursa. Mikrostilistička i makrostilistička analiza. 5. Pragmalingvistički interes stilistike: tekst u konverzacijskom kontekstu; pitanje funkcije i intencije. Proširenja interesa: semiotičko-semantička analiza, komunikološki aspekti. 6. Stilistička diferencijacija pisanog i govorenog iskaza (vertikalna diferencijacija): fundamentalna distinkcija, specifična obilježja pojedinih pisanih i govorenih vrsta s obzirom na njihovu pragmatičku uvjetovanost, tipologija stilskih postupaka. 7. Raslojavanje jezika (horizontalna diferencijacija, funkcije) i diskursni tipovi: privatni, specijalizirani, javni i multimedijalni diskurs. Pozicija recipijenta kao odredbeni faktor diferencijacije. Relacija spram tradicionalne podjele standardnoga jezika na funkcionalne stilove. 8. Polje literarnog diskursa. Apstraktnost i autoreferecijalnost kao oznaka literarnog izričaja. Stil kao relaciona narav govora: uključivanje poetičkih relacija u čitanje književnoga teksta. Pitanje intertekstualnosti i interdiskurzivnost. 9. Raslojavanje literarnog diskursa. Govor poezije, govor narativne i dramske književnosti. Smislotvornost književne forme i oblikotvornost literarizirana značenja. Evolucijska dinamika oblika. Mijena. 10. Tipologija stilskih postupaka na odabranim primjerima iz hrvatske književnosti - monografski, žanrovski i pojedinačni pristup promatranom književnom korpu (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36796>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/9/1>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/36796>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12940/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12942/8>
rdf:type univ-ont:CourseInstance