[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37432/2007/146970>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37432/2007/146970>
sisvu:description Signali i sustavi; klasificiranje, osnovni signali, modeli signala, operacije na signalima, svojstva sustava. Kontinuirani i diskretni LTI sustavi; impulsni odziv, konvolucija signala, svojstva LTI sustava. Fourierov red; linijski spektar signala, sustav s periodičnim ulazom. Fourierova transformacija; energija signala, prijenosna funkcija sustava, idealni filtri. Otipkavanje signala; aliasing, rekonstrukcijski filtar. Vremenski diskretna Fourierova transformacija (DTFT) i Diskretna Fourierova transformacija (DFT); spektralna analiza signala. Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina) Upoznavanje s vremenskim i frekvencijskim metodama analize i obrade kontinuiranih i diskretnih signala. Upoznavanje s osnovnim ulazno-izlaznim relacijama LTI sustava. Implementacija stečenih znanja na računalu u programskom paketu Matlab. Udio općih kompetencija: 2 od 6 ECTS. Udio općih kompetencija: 2/6 ECTS. Oblici provođenja nastave i način provjere znanja Predavanja i auditorne vježbe. Kontinuirana provjera znanja kroz tri kontrolne zadaće i Matlab projekt. Završni pismeni ispit. Bodovna vrijednost predmeta određena u skladu s ETCS-om uz odgovarajuće obrazloženje 6 ECTS. Pohađanje nastave ? 60 sati (2 boda), pripremanje za auditorne vježbe, kontrolne zadaće i završni ispit ? 75 sati (3 boda), izrada Matlab projekta ? 30 sati (1 bod). Način polaganja ispita Tri kontrolne zadaće tijekom semestra i Matlab projekt. Završni pismeni ispit. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta Anonimna anketa na kraju semestra. Redovita izvješća o prolaznosti na kontrolnim zadaćama. Statističko izvješće o postignutom konačnom uspjehu. Preduvjeti za upis predmeta Matematika I i Matematika II. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37432>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/69/30>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37432>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/12920/5>
rdf:type univ-ont:CourseInstance