[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2007 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37715/2007/132386>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37715/2007/159764>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37715/2007/132386>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/37715/2007/159764>
sisvu:description Pojam, izvori i subjekti međunarodnog javnog prava; Kodifikacija međunarodnog prava mora; Pravna podjela mora i režimi plovidbe, pravni položaj broda u luci; Neobalne države i države u nepovoljnom geografskom položaju. Znanstveno istraživanje mora; Zaštita mora od onečišćenja - globalne i regionalne konvencije; Barcelonska konvencija s protokolima. Pojam i izvori međunarodnog pomorskog ratnog prava; Međunarodna pomorska organizacija (IMO) ? ciljevi, ustroj i način djelovanja; Međunarodne konvencije, kodeksi i pravila ; Osnove sadržaja i ciljeva konvencija: SOLAS, COLREG, LOADLINES, TONNAGE, MARPOL i OPRC. Načela ISM kodeksa; Pariški memorandum o inspekcijskom nadzoru države luke. Pomorski zakonik i ostala vrela pomorskog upravnog prava u RH; Ustroj službe sigurnosti plovidbe u RH, uloga i ovlasti lučkih kapetanija. Kategorije plovidbe u RH, plovni putovi, peljarenje i red u lukama; Utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, inspekcijski nadzor u RH; Djelatnost Hrvatskog registra brodova ? tehnički nadzor broda. Pravni pojam broda i brodice u RH, državna pripadnost i upis broda; Individualizacija brodova ? ime i oznaka, luka upisa, baždarski podaci i klasa, pozivni znak broda; Upisnici brodova; Brodske isprave i knjige. Posada broda - zvanja i svjedodžbe; Ciljevi i sadržaj Konvencije STCW 1978/95; Prava i obveze člana posade; Podjela službi na brodu; Raspodjela straže, prava i dužnosti časnika straže u plovidbi i za boravka broda u luci. Konvencije ILO-a o uvjetima rada na brodu; Ukrcaj, iskrcaj i pravo na povratno putovanje (repatrijaciju) člana posade Odgovornost brodara za ozljedu, smrt ili imovinsku štetu članova posade Uloga i pravni položaj zapovjednika broda; Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama RH, pojam pomorskog dobra, koncesije, katastar, pojam i vrste luka, koncesije za lučke djelatnosti, lučke naknade. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37715>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/4>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/5>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/37715>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13605/3>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/13658/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance