[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42019/2008/202018>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/42019/2008/202018>
sisvu:description Tvorbene i netvorbene riječi. Osnovna riječ i tvorenica; tvorbena veza. Tvorbeni načini. Tvorbene osnove i nastavci. Sufiks i nastavak (rječotvorni i oblikotvorni morfem). Osnova i korijen. Tvorbeni i značenjski uzorci. Semantička analiza; preoblike. Rječotvorna skupina. Tvorbena raščlamba (analiza). Grafički prikaz tvorbenih veza. Izvođenje. Sufiksalna tvorba. Prefiksalna tvorba. Prefiksalno­?sufiksalna tvorba. Slaganje i srastanje. Složeno-sufiksalna tvorba. Polusloženice. Tvorba imenica. Tvorba pridjeva. Tvorba glagola. Tvorba priloga. Tvorba složenih skraćenica. Preobrazbe. Tvorba pojedinih značenjskih skupina. Plodni i neplodni sufiksi. Vezani leksički morfemi. Mješovite tvorenice. Načini bliski tvorbi (unutarnja tvorba, preobrazba, prijenos značenja, višečlani nazivi, individualna tvorba, terminološka tvorba). Tvorba riječi i jezično posuđivanje. Tvorba riječi i ortografija. Leksikologija. Leksikologija i semantika (određenje i jezične jedinice). Denotat i konotat. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Izravno i preneseno značenje (metafora i metonimija). Leksička sinonimija, homonimija, antonimija i paronimija. Frazeološki i sintaktički uvjetovano značenje. Ekspresivno-stilistički leksik. Eufemizmi i pleonazmi. Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksema. Aktivni i pasivni rječnik. Arhaizmi, historizmi, nekrotizmi i knjiški leksik. Neologizmi. Lokalizmi, regionalizmi i dijalektizmi. Familijarizmi, argotizmi, profesionalizmi. Terminologija. Termini. Frazeologija. Frazem. Leksikografija. Leksikografski postupci. Vrste rječnika. Hrvatski rječnici. Onomastika (određenje i podjela). Leksičko posuđivanje: posuđenice (vrste posuđenica), podrijetlo i adaptacija posuđenica. Prevedenice/kalkovi (tipovi (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42019>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/303/47>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/42019>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19280/6>
rdf:type univ-ont:CourseInstance