[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/102>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/202>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43067/2008/169845>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43067/2008/169846>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43067/2008/264757>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43067/2008/169845>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43067/2008/169846>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/43067/2008/264757>
sisvu:description POJAM, FUNKCIJE I ZNAČENJE OSIGURANJA: Pojam i definicije osiguranja. Funkcije osiguranja. Zaštitna funkcija. Mobilizacijsko - alokacijska funkcija. Politička funkcija. Institucijska zastupljenost i struktura sustava osiguranja. Društva za osiguranje. Mirovinska društva i fondovi. Sustav zdravstvene zaštite i osiguranja. RIZICI U OSIGURANJU: Neizvjesnost i rizik. Rizik, opasnost i hazard. Obilježja i pojmovno određenje rizičnih događaja. Klasifikacija rizika. Statički i dinamički rizici. Osnovni i posebni rizici. Osigurljiv (čisti) i špekulativni rizik. Osobni rizici. Imovinski rizici. Rizici odgovornosti. Rizici propusta. Komercijalni i nekomercijalni rizici. Metode kontrole rizika. Metode fizičke kontrole. Metode financijske kontrole. UPRAVLJANJE OSIGURLJIVIM RIZIKOM: Pojam i obilježja osigurljivog rizika. Identifikacija rizika. Utvrđivanje i procjena rizika. Mjerenje frekvencije gubitaka. Kritičnost gubitaka i maksimalni mogući gubitak (MPL). Teorije i vrste distribucije vjerojatnosti svojstvene osiguranju. Sastavnice distribucija vjerojatnosti nastanka šteta . Procjena, mjerenje i premiranje rizika u strukturu cijene. Analiza šteta i rizika pribave. Aktuarska matematika i rizici. KLASIFIKACIJA OSIGURANJA: Pojam i struktura premije osiguranja. Kriteriji klasifikacije. Temeljna obilježja pojedinih vrsta i oblika osiguranja. Osiguranja industrije. Civilna osiguranja. Osiguranje poljoprivrede. Osiguranje motornih vozila. Osiguranje opće odgovornosti. Transportna osiguranja. Kreditno osiguranje. Osiguranje osoba. Obvezno osiguranje u prometu. REOSIGURANJE: Pojam i svrha reosiguranja. Vrste reosiguranja. Metode reosiguranja. Ugovori o reosiguranju. Reosiguranje svota. Reosiguranje šteta. Retrocesija. Međunarodno tržište reosiguranja. TEMELJNA NAČELA, OBILJEŽJA I ELEMENTI UGOVORA O OSIGURANJU: Temeljna načela ugovora o osiguranju. Pojam i obilježje ugovora o osiguranju. Vrste ugovora. Polica osiguranja, list pokrića i ostale isprave. Likvidacija štete. Klauzule ograničenja obveza osiguratelja (hr)
sisvu:description THE CONCEPT, FUNCTIONS AND THE MEANING OF INSURANCE The concept and the definitions of insurance. Functions of insurance. The protective function. The mobilization and allocation function. The political function. The structure of the insurance system and the insurance institutions. Insurance companies. Pension funds. The system of health insurance. INSURANCE RISKS Uncertainty and risk. Risk, danger and hazard. Characteristics and risk definitions. Risk classification. Static and dynamic risks. Fundamental and special risks. Insured and speculative risks. Personal risks. Property risks. Liability risks. Failure risks. Commercial and non-commercial. The risk control methods. Methods of physical control. Methods of financial control. MANAGING THE INSURED RISK The concept and the characteristics of the insured risk. Risk identification. Determination, assessment and evaluation of risk. The measurement of the losses incurred. Severity of the losses and maximum possible loss (MPL). Theories and types of probability distribution inherent to the insurance industry. The elements of probability distributions of damage occurrence. Assessment, measurement and inclusion of the risk premium in the structure of the price. Damage analysis and risk under-writing. Actuarial mathematics and risks. THE CLASSIFICATION OF INSURANCE The concept and structure of the insurance premium. Classification criteria. The fundamental characteristics of certain types and forms of insurance. Industry insurance. Civil insurance. Agricultural insurance. Motor vehicle insurance. General liability insurance. Transport insurance. Credit insurance. Personal insurance. Compulsory transport insurance. 257 REINSURANCE The concept and the definition of reinsurance. The classification of reinsurance. The methods of reinsurance. Reinsurance contracts. Reinsurance of amounts. Reinsurance of damages. Retrocession. International reinsurance market. THE BASIC PRINCIPLES, CHARACTERISTICS AND ELEMENTS OF THE INSURANCE CONTRACTS The fundamental principles of insuran (en)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43067>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/102>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/67/202>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/43067>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/17067/7>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/18596/7>
rdf:type univ-ont:CourseInstance