[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2008 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46502/2008/155191>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46502/2008/155192>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46502/2008/155191>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/46502/2008/155192>
sisvu:description Sadržaj kolegija u skladu je sa zahtjevima STCW Konvencije. Kolegij nastoji povezati stručni leksik bitan za zanimanje s opće uporabnim engleskim jezikom. Sadržaj kolegija čine: - stručni pomorski leksik (stručna terminologija, složenice, kolokacije, leksički skupovi); - obilježja pomorskog diskursa/tekstova i žanrova? vrste tekstova prema navedenim izvanjezičnim temama; - govorni činovi i jezične funkcije u pomorskom diskursu; - primjena pomorsko-komunikacijskih izraza SMCP 2001 (safety on board, cargo and cargo handling phrases) uz odabrane teme predavanja. Sadržaj drugog semestra obuhvaća: - unapređenje i ovladavanje općim engleskim jezikom (izgovorom, intonacijom, sintaksom, pragmalingvističkim elementima i diskursom); svladavanje pomorske terminologije na engleskom jeziku (terminologija vezana za građu broda, vrste brodova, terete; meteorologiju, sigurnost na moru); - razvijanje strategija koje omogućavaju kontrolu učenja; - razvijanje intelektualnih sposobnosti kritičkog mišljenja i kreativnosti u analiziranju; interpretiranju i evaluiranju informacija; - razvijanje sposobnosti rada u timu. Pristup učenju jezika: - Student-centered approach. - Content-based learning. - Task-based learning, - Reflective learning. Pristup nastavi jezika: - Različite metode učenja jezika, naglasak na komunikativnom pristupu. - Reflective teaching. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46502>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/17>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/18>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/6>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/112/7>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/46502>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19860/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/19882/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24043/2>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24045/2>
rdf:type univ-ont:CourseInstance