[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59214/2009/288653>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59214/2009/288654>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59214/2009/288653>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59214/2009/288654>
sisvu:description OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA: Kolegij Povijest hrvatskoga jezika obuhvaća dvije cjeline: Prva cjelina proučava fonološki i morfološki razvoj hrvatskoga jezika od praslavenskoga sustava. Proučavaju se promjene hrvatskoga vokalizma i konsonantizma nastale u vremenu, kao i morfonološke promjene. Posebna je pozornost posvećena razvoju hrvatske akcentuacije. Kolegij obuhvaća i razvoj hrvatskih pisama, posebno prilagodba hrvatske latinice hrvatskom fonološkom sustavu. Kolegij opisuje i promjene u hrvatskoj morfologiji i sintaksi od početaka do danas. Poseban je osvrt na promjenjive vrste riječi, i to: - povijesni pregled promjena nastalih u sklonidbi imenica - povijesni pregled promjena nastalih u sklonidbi zamjenica - povijesni pregled promjena nastalih u sklonidbi pridjeva - povijesni pregled promjena nastalih u glagolskim oblicima - povijesni pregled sintaktičkih promjena (u sintaksi padeža, redu riječi i dr.) - opis starohrvatskoga morfološkoga i sintaktičkoga sustava na temelju usporedne metode Druga cjelina kolegija Povijest hrvatskoga jezika obuhvaća opći uvod u povijesni razvoj hrvatskoga jezika, a prožimljući se s povijesti književnosti obuhvaća kulturološku i stilističku stranu jezika. Kolegij studente upoznaje s razvojem hrvatskih pisama kroz stoljeća (glagoljica, ćirilica, bosančica, latinica), pruža opći uvid u povijesni pregled hrvatskih gramatika i rječnika te upoznaje hrvatska jezikoslovna djela kroz povijest (primjerice ona o reformi hrvatske latinice). Kulturološki pristup sastoji se iz sljedećih cjelina: - Jezik hrvatskoga srednjovjekovlja od početka pismenosti do kraja 15. stoljeća, uporaba glagoljice u tekstovima toga razdoblja, pojava ćirilice u 12. stoljeću i latinice u 14. stoljeću; prevlast čakavštine kao prevladavajućeg književnojezičnog izraza. - Jezik 15. i 16. stoljeća, i to: splitski krug (M. Marulić), zadarski krug (P. Zoranić, B. Karnarutić), hvarski krug (P. Hektorović, H. Lucić, M. Pelegrinović), dubrovački krug (Dž. Držić, M. Vetranović); početci kajkavskoga književnog izraza (A. Vra (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/59214>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/59214>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24670/3>
rdf:type univ-ont:CourseInstance