[RDF data]
Home | All courseInstance
PropertyValue
sisvu:academicYear 2009 (xsd:int)
is sisvu:containtsCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59220/2009/288770>
is sisvu:courseInstanceLecturerOfCourseInstance of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59220/2009/288771>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59220/2009/288770>
sisvu:courseInstanceOfCourseInstanceLecturer <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/courseInstanceLecturer/59220/2009/288771>
sisvu:description Morfologija I morfonologija, morfem, morf, alomorf, oblična osnova I nastavak, fonološke I morfonološke alternacije, vrste riječi. Imenice, leksička I gramatička obilježja imenica (rod, broj, padež, živost); imenička sklonidba: a-vrsta, e-vrsta, i-vrsta, alomorfizam osnova I nastavaka; naglasna obilježja imenica. Pridjevi, leksička I gramatička obilježja pridjeva (rod, broj, padež, stupnjevanje, određenost, neodređenost); pridjevno-zamjenička sklonidba; sklonidba I upotreba određenih pridjeva, sklonidba I upotreba neodređenih pridjeva, alomorfizam nastavaka: navesci; stupnjevanje, alomorfizam osnova I nastavaka; naglasna obilježja pridjeva. Zamjenice, leksička I gramatička obilježja; imeničke zamjenice, pridjevne zamjenice; osobne, povratna, posvojne, povratno-posvojna, pokazne, upitno-odnosne, neodređene; naglasna obilježja zamjenica. Brojevi, redni I glavni, sklonidba brojeva, brojevne imenice I pridjevi. Naglasna obilježja brojeva. Glagoli, leksička obilježja glagola, gramatička obilježja glagola (osoba, rod, broj, vid, vrijeme, način, stanje, prijelaznost/ neprijelaznost/povratnost), glagolske osnove I nastavci, _iterature, glagolska vremena (_iterat, perfekt, aorist, _iteratur, pluskvamperfekt, _itera, _itera egzaktni) glagolski načini (indikativ, optativ, kondicional I. I II., _iterature), glagolski pridjevi (radni I trpni), glagolski prilozi (prošli I sadašnj), aktivni I pasivni gl. oblici, glagolske vrste I razredi, naglasni tipovi glagola. Prilozi, prijedlozi, veznici, usklici, čestice, modalne riječi. (hr)
is univ-ont:hasManifestation of <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/59220>
sisvu:inGrouping <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/knowledgeGrouping/122/4>
univ-ont:instanceOfCourse <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/course/59220>
sisvu:teachedInProgrammeTerm <http://kent.zpr.fer.hr:8080/educationalProgram/resource/programmeTerm/24671/4>
rdf:type univ-ont:CourseInstance